• STT Tên tài liệu Link tải về

  1

  Hướng dẫn đăng ký tài khoản Doanh nghiệp, Công dân, Tổ chức trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính Tải về

  2

  Hướng dẫn Thay đổi thông tin của tài khoản đã cấp Tải về
  3 Hướng dẫn Thay đổi mật khẩu của tài khoản đã cấp Tải về
  4 Hướng dẫn Nộp hồ sơ trực tuyến Tải về
  5 Hướng dẫn Theo dõi và quản lý hồ sơ đã nộp Tải về
  6 Hướng dẫn Thanh toán phí/lệ phí bằng hình thức chuyển khoản, trực tuyến Tải về
  7 Hướng dẫn Đăng ký dịch vụ Bưu chính Công ích Tải về
  8 Danh sách công chức làm việc tại bộ phận một cửa Tải về
  9 Tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính Tải về
  10 Quyết định 1423/QĐ-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2024 về việc công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính được tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận một cửa của Bộ Tài chính và danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính không tiếp nhận tại bộ phận một cửa của Bộ Tài Chính Tải về