Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân
Mã thủ tục
1.008310
Lĩnh vực
Chính sách Thuế
Trình tự thực hiện

Bước 1: Hàng quý, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo, tổ chức thu phí, lệ phí có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu tiền phí, lệ phí theo Mẫu BC26/BLĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Trường hợp tổ chức thu phí, lệ phí ủy nhiệm cho bên thứ ba lập biên lai thì tổ chức thu phí, lệ phí vẫn phải báo cáo tình hình sử dụng biên lai; Báo cáo tình hình sử dụng biên lai gồm các nội dung sau: Tên đơn vị, mã số thuế (nếu có) địa chỉ; tên loại biên lai; ký hiệu mẫu biên lai, ký hiệu biên lai; số tồn đầu kỳ, mua phát hành trong kỳ; số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ; tồn cuối kỳ gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp trong kỳ không sử dụng biên lai, tại báo cáo sử dụng biên lai ghi số lượng biên lai sử dụng bằng không (= 0), trong kỳ không thông báo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí, không sử dụng biên lai thì tổ chức thu phí, lệ phí không sử dụng biên lai thì tổ chức thu phí, lệ phó không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng biên lai. Bước 2: Ký và gửi Cơ quan Thuế. Bước 3: Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận: + Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế; + Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế; + Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.


Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếpKhông phải trả kết quả cho người nộp thuế Khác
Trực tuyếnKhông phải trả kết quả cho người nộp thuế Khác
Dịch vụ bưu chínhKhông phải trả kết quả cho người nộp thuế Khác
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
Không phải trả kết quả cho người nộp thuế Khác
Đối tượng thực hiện
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),
Cơ quan thực hiện
Kết quả thực hiện
Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện
Không.