Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân
Mã thủ tục
1.007908
Lĩnh vực
Hải quan
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan thực hiện kiểm tra việc tạo, phát hành, quản lý và sử dụng Biên lai trên báo cáo tình hình sử dụng Biên lai của các Doanh nghiệp. Tối đa là mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo tình hình sử dụng Biên lai của Doanh nghiệp, cơ quan hải quan phải tiến hành việc kiểm tra.


+ Bước 2: Trường hợp cơ quan hải quan kiểm tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày phát hiện, cơ quan hải quan có văn bản yêu cầu Doanh nghiệp báo cáo giải trình.


+ Bước 3: Trường hợp Doanh nghiệp không giải trình hoặc giải trình không thỏa đáng, cơ quan hải quan ban hành quyết định kiểm tra Biên lai tại trụ sở của Doanh nghiệp.


Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Dịch vụ bưu chính05 Ngày làm việcTrong thời hạn năm (5) ngày làm việc
Thành phần hồ sơ

1)- Báo cáo giải trình (nếu có yêu cầu): 01 bản chính

2)- Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai của Doanh nghiệp theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này: 01 bản chính

Phí

Thời hạn giải quyết
05 Ngày làm việc
Đối tượng thực hiện
Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,
Cơ quan thực hiện
Tổng cục Hải quan
Kết quả thực hiện
Đánh giá tình hình lập, phát hành, sử dụng và quản lý Biên lai của Doanh nghiệp.
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện
Doanh nghiệp chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế đang hoạt động kinh doanh.