Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân

STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Nộp hồ sơ
101 1.009503 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng, quỹ bất động sản do tăng vốn Toàn trình Chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
102 1.009522 Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán do tăng, giảm vốn điều lệ Một phần Chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
103 1.009519 Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán do thay đổi tên công ty, người đại diện theo pháp luật, thay đổi công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng lưu ký, giám sát, thay đổi thời gian hoạt động, thay đổi trụ sở công ty Toàn trình Chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
104 1.009533 Đóng cửa chi nhánh, công ty con, văn phòng đại diện tại nước ngoài của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Toàn trình Chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước