Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân
Mã thủ tục
1.009546
Lĩnh vực
Chứng khoán
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đến UBCKNN. Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định. Bước 3: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời hạn 07 (bẩy) ngày, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Bước 4: Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ cho tổ chức đăng ký. Trường hợp từ chối, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp10 Ngày làm việcTheo Thông tư 272/2016/TT-BTC(), Kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
Dịch vụ bưu chính10 Ngày làm việcTheo Thông tư 272/2016/TT-BTC(), Kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
Thành phần hồ sơ

1)Bản thông tin cá nhân - Mẫu số 91 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, chứng chỉ hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài (nếu có) của nhân viên phân phối chứng chỉ quỹ;

2)Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có) của tổ chức đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ và các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ;

3)Giấy đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ - Mẫu số 88 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

4)Giấy ủy quyền cho chi nhánh, phòng giao dịch thực hiện phân phối chứng chỉ quỹ - Mẫu số 89 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

5)Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành quy trình nghiệp vụ, bao gồm: quy trình thẩm định thông tin, nhận biết nhà đầu tư, quy trình phân phối chứng chỉ quỹ kèm theo bộ quy định về ngăn ngừa hành vi giao dịch muộn của khách hàng; bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với nhân viên phân phối chứng chỉ quỹ;

6)Thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân sự phục vụ cho hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ tại các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ - Mẫu số 90 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

7)Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý chuyên ngành cho phép cung cấp dịch vụ đại lý phân phối chứng chỉ quỹ (nếu có).

Phí

: Theo Thông tư 272/2016/TT-BTC Đồng

Thời hạn giải quyết
10 Ngày làm việc
Đối tượng thực hiện
Doanh nghiệp,
Cơ quan thực hiện
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Kết quả thực hiện
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đại lý phân phối chứng chỉ quỹ; hoặc công văn từ chối, nêu rõ lý do.
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện
1) Là tổ chức có ít nhất 01 địa điểm kinh doanh được lựa chọn là địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ. Việc phân phối chứng chỉ quỹ chỉ được thực hiện tại các địa điểm đã đăng ký. 2) Tại mỗi địa điểm có tối thiểu 02 nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; hoặc là người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài và đã có chứng chỉ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Việt Nam; hoặc có các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán bao gồm chứng chỉ: những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, phân tích và đầu tư chứng khoán, môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán. 3) Có cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ. 4) Có quy trình nghiệp vụ phân phối chứng chỉ quỹ và bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp áp dụng đối với nhân viên phân phối chứng chỉ quỹ.