STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Nộp hồ sơ
1 2.002239 Bán hàng DTQG theo phương thức trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng Một phần Dự trữ Nhà nước Tổng cục Dự trữ Nhà nước
2 2.002241 Bán hàng dự trữ quốc gia theo phương thức đấu giá Một phần Dự trữ Nhà nước Tổng cục Dự trữ Nhà nước
3 1.008598 Báo cáo APA thường niên Một phần Chính sách Thuế Tổng cục Thuế
4 1.008599 Báo cáo APA đột xuất Một phần Chính sách Thuế Tổng cục Thuế
5 1.007710 Báo cáo biên lai đặt in, tự in trong trường hợp mất, cháy, hỏng Toàn trình Chính sách Thuế Tổng cục Thuế - Bộ tài chính
6 1.008548 Báo cáo dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế Một phần Chính sách Thuế Tổng cục Thuế
7 1.011050 Báo cáo mất, cháy tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước Một phần Chính sách Thuế Tổng cục Thuế - Bộ tài chính
8 1.010361 Báo cáo năm của cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm Một phần Bảo hiểm Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
9 1.009079 Báo cáo quyết toán đối với hàng hóa đưa vào để bán tại cửa hàng miễn thuế Toàn trình Hải quan Tổng cục Hải quan
10 1.008310 Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí Toàn trình Chính sách Thuế