Tiêu chí 1: Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời gian cho phép theo quy định của pháp luật? Tiêu chí 2: Thời gian thực hiện giải quyết của từng cơ quan, đơn vị tham gia so với quy định. Tiêu chí 3: Số lần phải liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính. Tiêu chí 4: Số lượng cơ quan, đơn vị, tổ chức phải liên hệ để hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính Tiêu chí 5: Mức độ công khai các thủ tục hành chính. Tiêu chí 6: Thái độ của cán bộ, công chức, viên chức khi hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính Tiêu chí 7: Tiếp thu, giải trình đối với các ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân. Tiêu chí 8: Tiến độ và chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền Tiêu chí 9: Đánh giá tổng thể Dịch vụ Tiêu chí 10: Đánh giá Mức độ thuận tiện khi sử dụng dịch vụ (dịch vụ dễ sử dụng, thời gian đáp ứng của dịch vụ khi giao tiếp, xử lý dữ liệu) Tiêu chí 11: Đánh giá về mức độ Đúng hạn trong xử lý, trả kết quả của cơ quan GQTTHC? Tiêu chí 12: Thực hiện tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa