Tình hình xử lý hồ sơ năm

Tiếp nhận:
hồ sơ
đúng hạn:
hồ sơ
Đã giải quyết:
hồ sơ
Quá hạn:
hồ sơ

Tiếp nhận trực tuyến: hồ sơ

Tình hình hồ sơ theo quý

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2024