Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân

STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Nộp hồ sơ
11 1.010367 Báo cáo về việc thay đổi địa điểm kinh doanh Một phần Bảo hiểm Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
12 1.012345 Bổ nhiệm, thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tịch Hội đồng thành viên), Tổng giám đốc (Giám đốc), Chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Một phần Bảo hiểm Bộ Tài chính
13 1.008474 Bổ nhiệm, thay đổi một số chức danh quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Một phần Bảo hiểm Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
14 1.009529 Bổ sung nghiệp vụ chi nhánh trong nước của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Toàn trình Chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
15 1.010548 Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán Một phần Chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ tài chính
16 3.000057 Cấp bảo lãnh chính phủ cho khoản phát hành trái phiếu của doanh nghiệp Một phần Quản lý nợ và tài chính đối ngoại Cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại
17 3.000056 Cấp bảo lãnh Chính phủ cho khoản vay của doanh nghiệp Một phần Quản lý nợ và tài chính đối ngoại Cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại
18 3.000042 Cấp bảo lãnh chính phủ cho ngân hàng chính sách Một phần Quản lý nợ và tài chính đối ngoại Cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại
19 1.009543 Cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán (12/QĐ-BTC) Toàn trình Chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
20 1.009808 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam Một phần Chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước