Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân

STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Nộp hồ sơ
771 1.009549 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ thành viên do tăng, giảm vốn điều lệ Toàn trình Chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
772 1.009550 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ thành viên, quỹ đóng, quỹ bất động sản do thay đổi thời hạn hoạt động Toàn trình Chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
773 1.009551 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ thành viên, quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ hoán đổi danh mục do thay đổi ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát Toàn trình Chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
774 1.009552 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ thành viên, quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ hoán đổi danh mục do thay đổi tên quỹ, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Toàn trình Chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
775 1.009503 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng, quỹ bất động sản do tăng vốn Toàn trình Chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
776 1.009522 Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán do tăng, giảm vốn điều lệ Một phần Chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
777 1.009519 Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán do thay đổi tên công ty, người đại diện theo pháp luật, thay đổi công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng lưu ký, giám sát, thay đổi thời gian hoạt động, thay đổi trụ sở công ty Toàn trình Chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
778 3.000050 Điều chỉnh, sửa đổi các nội dung liên quan đến Thư bảo lãnh Một phần Quản lý nợ và tài chính đối ngoại Cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại
779 1.009533 Đóng cửa chi nhánh, công ty con, văn phòng đại diện tại nước ngoài của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Toàn trình Chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước