Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân
Mã thủ tục
1.009079
Lĩnh vực
Hải quan
Trình tự thực hiện

Bước 1: Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp nộp báo cáo quyết toán đối với hàng hóa đưa vào để bán tại cửa hàng miễn thuế: nộp báo cáo quyết toán theo nguyên tắc nhập - xuất - tồn kho theo Mẫu số 07/BCQT cho cơ quan hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. Bước 2: Doanh nghiệp cung cấp hồ sơ hải quan, chứng từ kế toán, sổ kế toán, chứng từ bán hàng, các giấy tờ khác (nếu có) để phục vụ công tác kiểm tra báo cáo quyết toán khi được cơ quan hải quan yêu cầu theo quy định. Bước 3: - Đối với báo cáo quyết toán phải thực hiện kiểm tra, cơ quan hải quan thông báo cho doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo quyết toán. - Đối với báo cáo quyết toán không thuộc trường hợp phải kiểm tra, trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo quyết toán của doanh nghiệp, cơ quan hải quan phản hồi qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử đến doanh nghiệp về báo cáo quyết toán được chấp nhận, không thực hiện kiểm tra. Đồng thời xác nhận trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử việc doanh nghiệp hoàn thành báo cáo quyết toán.


Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tuyến20 NgàyGửi lên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử
Thành phần hồ sơ

1)Báo cáo quyết toán theo Mẫu số 07/BCQT quy định tại Phụ lục II Nghị định 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020

2)Hồ sơ hải quan, chứng từ kế toán, sổ kế toán, chứng từ bán hàng, các giấy tờ khác (nếu có).

Phí

Thời hạn giải quyết
20 Ngày
Đối tượng thực hiện
Doanh nghiệp,
Cơ quan thực hiện
Tổng cục Hải quan
Kết quả thực hiện
Xác nhận của cơ quan hải quan trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử đối với việc doanh nghiệp hoàn thành báo cáo quyết toán
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện