Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân

STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Nộp hồ sơ
1 2.002239 Bán hàng DTQG theo phương thức trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng Một phần Dự trữ Nhà nước Tổng cục Dự trữ Nhà nước
2 2.002241 Bán hàng dự trữ quốc gia theo phương thức đấu giá Một phần Dự trữ Nhà nước Tổng cục Dự trữ Nhà nước
3 3.000031 Mua hàng DTQG theo phương thức đấu thầu (TTHC cấp địa phương) Một phần Dự trữ Nhà nước Tổng cục Dự trữ Nhà nước
4 1.006481 Mua hàng dự trữ quốc gia (DTQG) theo phương thức đấu thầu Một phần Dự trữ Nhà nước Tổng cục Dự trữ Nhà nước
5 3.000030 Mua hàng dự trữ quốc gia theo phương thức mua trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng Một phần Dự trữ Nhà nước Tổng cục Dự trữ Nhà nước
6 1.006483 Xuất hàng DTQG theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để cứu trợ Một phần Dự trữ Nhà nước Tổng cục Dự trữ Nhà nước
7 1.006484 Xuất hàng DTQG theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để viện trợ Một phần Dự trữ Nhà nước Tổng cục Dự trữ Nhà nước