Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân

STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Nộp hồ sơ
11 3.000120 Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN Toàn trình Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước
12 3.000122 Thủ tục hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào ngân sách nhà nước Toàn trình Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước