Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân
Mã thủ tục
3.000117
Lĩnh vực
Kho bạc Nhà nước
Trình tự thực hiện

Đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước gửi hồ sơ đề nghị cam kết chi hoặc đề nghị điều chỉnh cam kết chi tới KBNN nơi giao dịch. Sau đó, KBNN thực hiện kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đảm bảo đúng chế độ quy định, KBNN làm thủ tục cam kết chi và gửi 01 liên giấy đề nghị hoặc điều chỉnh cam kết chi có xác nhận của KBNN cho đơn vị bằng văn bản giấy hoặc qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN. Trường hợp hồ sơ không đảm bảo đúng chế độ quy định, KBNN gửi thông báo từ chối cam kết chi ngân sách nhà nước cho đơn vị (trong đó nêu rõ lý do từ chối) bằng văn bản giấy hoặc qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN


Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp01 Ngày(Không), Trong vòng 01 ngày làm việc, kể từ khi KBNN nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hợp pháp của đơn vị.
Trực tuyến01 Ngày(Không), Trong vòng 01 ngày làm việc, kể từ khi KBNN nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hợp pháp của đơn vị.
Thành phần hồ sơ

Trường hợp đề nghị điều chỉnh cam kết chi

1)Dự toán năm (đối với chi thường xuyên nếu có điều chỉnh), kế hoạch vốn đầu tư năm (đối với chi đầu tư nếu có điều chỉnh)

2)giấy điều chỉnh cam kết chi ngân sách nhà nước

3)hợp đồng (nếu có điều chỉnh)

Trường hợp đề nghị cam kết chi

1)Dự toán năm (đối với chi thường xuyên), kế hoạch vốn đầu tư năm (đối với chi đầu tư)

2)giấy đề nghị cam kết chi ngân sách nhà nước

3)hợp đồng (gửi một lần khi có phát sinh hoặc thay đổi)

Phí

Không: Đồng

Thời hạn giải quyết
01 Ngày
Đối tượng thực hiện
Công dân Việt Nam,
Cơ quan thực hiện
Kho bạc Nhà nước
Kết quả thực hiện
Xác nhận của KBNN trực tiếp trên giấy đề nghị hoặc điều chỉnh cam kết chi ngân sách nhà nước; trường hợp đơn vị có tham gia giao dịch điện tử với KBNN, KBNN gửi xác nhận chấp thuận đề nghị hoặc điều chỉnh cam kết chi qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện
Không