Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân
Mã thủ tục
3.000124
Lĩnh vực
Kho bạc Nhà nước
Trình tự thực hiện

Chủ đầu tư hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng lập và gửi hồ sơ tới KBNN nơi giao dịch. Sau đó, KBNN tiếp nhận, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ và các điều kiện chi theo chế độ quy định. Trường hợp kiểm soát khoản chi đảm bảo theo đúng chế độ quy định, KBNN làm thủ tục thanh toán cho đối tượng thụ hưởng theo đề nghị của chủ đầu tư hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; đồng thời, gửi đơn vị 01 liên chứng từ giấy (chứng từ báo Nợ) để xác nhận đã thực hiện thanh toán. Trường hợp kiểm soát khoản chi không đảm bảo đúng chế độ quy định, KBNN lập thông báo từ chối thanh toán khoản chi ngân sách nhà nước (trong đó nêu rõ lý do từ chối) bằng văn bản giấy gửi đơn vị.


Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp02 Ngày(Không), Đối với các khoản thanh toán
Trực tiếp01 Ngày(Không), Đối với các khoản tạm ứng/Đối với các khoản chi thực hiện theo hình thức thanh toán trước, kiểm soát sau
Trực tuyến01 Ngày(Không), Đối với các khoản tạm ứng/Đối với các khoản chi thực hiện theo hình thức thanh toán trước, kiểm soát sau
Trực tuyến02 Ngày(Không), Đối với các khoản thanh toán
Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ tạm ứng (gửi từng lần khi có đề nghị tạm ứng, thanh toán) đối với trường hợp chủ đầu tư trực tiếp quản lý một dự án; chủ đầu tư ủy thác toàn bộ quản lý dự án cho Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực

1)Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

2)chứng từ chuyển tiền

Thành phần hồ sơ đối với trường hợp chủ đầu tư trực tiếp quản lý nhiều dự án; chủ đầu tư ủy thác một phần quản lý dự án cho Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực; Hồ sơ tạm ứng, chi phí quản lý dự án từ tài khoản tiền gửi

1)Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

2)chứng từ chuyển tiền.

Thành phần hồ sơ gửi lần đầu

1)Kế hoạch vốn đầu tư năm của cấp có thẩm quyền giao

2)dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của cấp có thẩm quyền (đối với trường hợp tự thực hiện);

3)hợp đồng

4)quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị hoặc quy chế sử dụng kinh phí quản lý dự án tiết kiệm được

5)quyết định giao quyền tự chủ của cấp có thẩm quyền (trường hợp chưa quy định trong quyết định thành lập đơn vị)

6)quyết định phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm (trừ trường hợp không yêu cầu phải lập dự toán);

7)văn bản phê duyệt chỉ tiêu biên chế do cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc Quyết định thành lập

Thành phần hồ sơ thanh toán (gửi từng lần khi có đề nghị tạm ứng, thanh toán) đối với trường hợp chủ đầu tư trực tiếp quản lý một dự án; chủ đầu tư ủy thác toàn bộ quản lý dự án cho Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực

1)Các hồ sơ có liên quan theo thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp

2)Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

3)chứng từ chuyển tiền

4)giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (đối với trường hợp thanh toán tạm ứng);

Thành phần hồ sơ đối với trường hợp chủ đầu tư trực tiếp quản lý nhiều dự án; chủ đầu tư ủy thác một phần quản lý dự án cho Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực; ;Hồ sơ thanh toán chi phí quản lý dự án từ tài khoản tiền gửi

1)Các hồ sơ có liên quan theo Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp

2)Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

3)bảng phân bổ chi phí quản lý dự án đề nghị thanh toán hoàn tạm ứng chi phí quản lý dự án

4)chứng từ chuyển tiền

5)giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (đối với trường hợp thanh toán tạm ứng)

Thành phần hồ sơ đối với trường hợp chủ đầu tư trực tiếp quản lý nhiều dự án; chủ đầu tư ủy thác một phần quản lý dự án cho Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực:; Hồ sơ để chuyển kinh phí quản lý dự án từ tài khoản dự toán vào tài khoản tiền gửi, bao gồm

1)Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

2)chứng từ chuyển tiền.

Phí

Không: Đồng

Thời hạn giải quyết
02 Ngày
Đối tượng thực hiện
Công dân Việt Nam,
Cơ quan thực hiện
Kho bạc Nhà nước
Kết quả thực hiện
Trường hợp KBNN chấp thuận đề nghị thanh toán, tạm ứng chi phí quản lý dự án đầu tư của chủ đầu tư hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng: Xác nhận của KBNN trực tiếp trên chứng từ chuyển tiền. Trường hợp chủ đầu tư hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có tham gia giao dịch điện tử với KBNN qua dịch vụ công, KBNN gửi chứng từ báo Nợ cho đơn vị qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN để xác nhận đã thực hiện thanh toán, tạm ứng
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện
Không