Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân
Mã thủ tục
3.000114
Lĩnh vực
Kho bạc Nhà nước
Trình tự thực hiện

- Đơn vị giao dịch gửi văn bản đề nghị tất toán tài khoản và bảng đối chiếu dự toán và tình hình sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước tại KBNN hoặc bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN tới KBNN nơi đơn vị giao dịch mở tài khoản. - KBNN căn cứ văn bản đề nghị tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch gửi đến, thực hiện đối chiếu số liệu, xác nhận số dư đến ngày đối chiếu và thực hiện tất toán tài khoản cho đơn vị giao dịch; đồng thời, gửi thông báo tất toán của KBNN cho đơn vị giao dịch (bằng văn bản giấy hoặc qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN).


Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp01 Ngày(Không),
Trực tuyến01 Ngày(Không),
Thành phần hồ sơ
Phí

Không: Đồng

Thời hạn giải quyết
01 Ngày
Đối tượng thực hiện
Công dân Việt Nam,
Cơ quan thực hiện
Kho bạc Nhà nước
Kết quả thực hiện
KBNN ra thông báo tất toán tài khoản gửi đơn vị giao dịch (trường hợp giao dịch trực tiếp)
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện
Không