Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân

STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Nộp hồ sơ
1 3.000116 Thủ tục hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN Toàn trình Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước
2 3.000117 Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN Toàn trình Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước
3 3.000123 Thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài qua KBNN Toàn trình Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước
4 3.000118 Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp Toàn trình Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước
5 3.000119 Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước Toàn trình Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước
6 3.000124 Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua KBNN Toàn trình Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước
7 3.000115 Thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước (NĐ 11) Toàn trình Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước
8 3.000114 Thủ tục tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNN Toàn trình Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước
9 1.008449 Thủ tục thanh toán, hoàn trả số tiền thuế đã ứng trước, tiền phí dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng Một phần Kho bạc Nhà nước Tổng cục Hải quan
10 3.000121 Thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại KBNN Toàn trình Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước