Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân

STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Nộp hồ sơ
171 1.012363 Đăng ký nguyên tắc tách nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn phí bảo hiểm. Một phần Tài chính chung
172 1.012361 Đăng ký phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ. Một phần Tài chính chung
173 1.012359 Đăng ký phương pháp, cơ sở tính phí bảo hiểm Một phần Tài chính chung
174 1.005436 Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản Một phần Quản lý Công sản Cục Quản lý công sản
175 1.005437 Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của tổ chức, cá nhân tham gia mua, thuê tài sản, nhận chuyển nhượng, thuê quyền khai thác tài sản công Một phần Quản lý Công sản Cục Quản lý công sản
176 1.010244 Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (trừ cá nhân kinh doanh) và người phụ thuộc - Trường hợp cá nhân đăng ký thay đổi thông tin trực tiếp tại cơ quan thuế (Cấp Chi cục Thuế) Một phần Tài chính chung Tổng cục Thuế - Bộ tài chính
177 1.010390 Đăng ký thi chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm Toàn trình Bảo hiểm Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
178 1.012339 Đăng ký/thay đổi phương pháp, cơ sở tính phí của sản phẩm bảo hiểm vi mô Một phần Tài chính chung
179 1.008476 Đề nghị áp dụng phân chia thặng dư trong bảo hiểm nhân thọ Một phần Bảo hiểm Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
180 1.012340 Đề nghị cấp/cấp lại giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô Một phần Tài chính chung