Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân

STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Nộp hồ sơ
11 1.010330 Cấp phép thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm (nhân thọ, phi nhân thọ, sức khoẻ, tái bảo hiểm) Một phần Bảo hiểm Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
12 1.010373 Cấp phép thành lập và hoạt động tổ chức bảo hiểm tương hỗ Một phần Bảo hiểm Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
13 1.011500 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá Một phần Quản lý giá Cục Quản lý giá
14 1.012346 Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy phép đặt văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam. Một phần Bảo hiểm
15 3.000258 Cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài Một phần Tài chính chung
16 1.008470 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm Một phần Bảo hiểm Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
17 1.012366 Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam Một phần Bảo hiểm Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
18 1.005411 Chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn phí bảo hiểm nông nghiệp Một phần Bảo hiểm Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
19 1.008473 Chấp thuận chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp từ 10% vốn điều lệ trở lên doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm Một phần Bảo hiểm Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
20 3.000049 Chấp thuận ngân hàng phục vụ cho khoản vay, khoản phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh của doanh nghiệp Một phần Quản lý nợ và tài chính đối ngoại Cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại