Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân
Mã thủ tục
1.010365
Lĩnh vực
Bảo hiểm
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nộp hồ sơ cho Bộ Tài chính; + Bước 2: Bộ Tài chính xem xét, thẩm định hồ sơ đề nghị; + Bước 3: Bộ Tài chính cấp Giấy phép hoặc Giấy phép điều chỉnh


Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp10 Ngày làm việc
Dịch vụ bưu chính10 Ngày làm việc
Thành phần hồ sơ

1)1. Văn bản báo cáo kết quả thực hiện việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp từ 10% vốn điều lệ trở lên

2)2. Doanh nghiệp bảo hiểm là công ty cổ phần niêm yết và đại chúng nộp các tài liệu quy định tại điểm d, điểm đ và điểm h khoản 1 Điều 22 Nghị định 73/2016/NĐ-CP.

Phí

Thời hạn giải quyết
10 Ngày làm việc
Đối tượng thực hiện
Doanh nghiệp,
Cơ quan thực hiện
Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
Kết quả thực hiện
Giấy phép
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện
+ Đã được chấp thuận bằng văn bản về việc việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp từ 10% vốn điều lệ trở lên + Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp theo phương án đã được chấp thuận, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải báo cáo Bộ Tài chính kết quả thực hiện.