Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân
Mã thủ tục
1.010362
Lĩnh vực
Bảo hiểm
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp phép + Bước 2: Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) xem xét, thẩm định hồ sơ và có văn bản yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, sửa đổi hồ sơ (nếu có) + Bước 3: Chủ đầu tư bổ sung, sửa đổi hồ sơ (nếu có) + Bước 4: Bộ Tài chính xem xét, thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho doanh nghiệp

Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 30 Ngày làm việc    
Dịch vụ bưu chính 30 Ngày làm việc    
Thành phần hồ sơ

 

1)Bản giới thiệu về doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài và hoạt động hợp tác với các cơ quan, tổ chức Việt Nam.

2)Bảng tổng kết tài sản, báo cáo tài chính hàng năm có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập về tình hình hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài trong ba năm gần nhất;

3)Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài nơi đóng trụ sở chính;

4)Họ, tên, lý lịch của Trưởng văn phòng đại diện tại Việt Nam;

5)Đơn xin đặt Văn phòng đại diện (Phụ lục 14 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/7/2017 của Bộ Tài chính)

Phí

: 1.000.000 Đồng

Thời hạn giải quyết
30 Ngày làm việc
Đối tượng thực hiện
Doanh nghiệp,
Cơ quan thực hiện
Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
Kết quả thực hiện
Giấy phép đặt văn phòng đại diện hoặc Văn bản từ chối
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện
+ Doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài đã hoạt động 05 năm trở lên; + Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài có quan hệ hợp tác với cơ quan, tổ chức Việt Nam.