Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân

STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Nộp hồ sơ
1 1.010367 Báo cáo về việc thay đổi địa điểm kinh doanh Một phần Bảo hiểm Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
2 1.012345 Bổ nhiệm, thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tịch Hội đồng thành viên), Tổng giám đốc (Giám đốc), Chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Một phần Bảo hiểm Bộ Tài chính
3 1.008474 Bổ nhiệm, thay đổi một số chức danh quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Một phần Bảo hiểm Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
4 3.000057 Cấp bảo lãnh chính phủ cho khoản phát hành trái phiếu của doanh nghiệp Một phần Quản lý nợ và tài chính đối ngoại Cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại
5 3.000056 Cấp bảo lãnh Chính phủ cho khoản vay của doanh nghiệp Một phần Quản lý nợ và tài chính đối ngoại Cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại
6 3.000042 Cấp bảo lãnh chính phủ cho ngân hàng chính sách Một phần Quản lý nợ và tài chính đối ngoại Cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại
7 1.012344 Cấp giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Một phần Bảo hiểm
8 1.010365 Cấp giấy phép điều chỉnh việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp từ 10% vốn điều lệ doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm Một phần Bảo hiểm Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
9 1.008468 Cấp giấy phép điều chỉnh việc tăng hoặc giảm mức vốn điều lệ, vốn được cấp Một phần Bảo hiểm Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
10 1.010357 Cấp phép thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Một phần Bảo hiểm Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm