STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Nộp hồ sơ
1 1.010361 Báo cáo năm của cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm Một phần Bảo hiểm Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
2 1.010366 Báo cáo về việc thành lập hoặc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh Một phần Bảo hiểm Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
3 1.010367 Báo cáo về việc thay đổi địa điểm kinh doanh Một phần Bảo hiểm Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
4 1.008474 Bổ nhiệm, thay đổi một số chức danh quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Một phần Bảo hiểm Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
5 3.000057 Cấp bảo lãnh chính phủ cho khoản phát hành trái phiếu của doanh nghiệp Một phần Quản lý nợ và tài chính đối ngoại Cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại
6 3.000056 Cấp bảo lãnh Chính phủ cho khoản vay của doanh nghiệp Một phần Quản lý nợ và tài chính đối ngoại Cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại
7 3.000042 Cấp bảo lãnh chính phủ cho ngân hàng chính sách Một phần Quản lý nợ và tài chính đối ngoại Cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại
8 1.010371 Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Một phần Bảo hiểm Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
9 1.010362 Cấp giấy phép đặt Văn phòng đại diện cho doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài Một phần Bảo hiểm Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
10 1.010365 Cấp giấy phép điều chỉnh việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp từ 10% vốn điều lệ doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm Một phần Bảo hiểm Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm