Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân

STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Nộp hồ sơ
11 1.008514 Chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong trường hợp chia, sáp nhập, hợp nhất tổ chức - Đối với tổ chức bị chia, tổ chức bị sáp nhập, tổ chức bị hợp nhất (Cấp Cục Thuế/Chi cục Thuế) Một phần Chính sách Thuế Tổng cục Thuế - Bộ tài chính
12 1.007607 Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (Chi cục Thuế) Toàn trình Chính sách Thuế Tổng cục Thuế
13 1.008509 Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí, nhà thầu nước ngoài (Cấp Cục Thuế) Một phần Chính sách Thuế Tổng cục Thuế
14 1.008507 Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác - Trừ đơn vị phụ thuộc (Cấp cục Thuế/Chi cục Thuế Một phần Chính sách Thuế Tổng cục Thuế
15 1.008508 Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Đối với đơn vị phụ thuộc (Cấp Cục Thuế/Chi cục Thuế) Một phần Chính sách Thuế Tổng cục Thuế
16 1.008520 Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị phụ thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị phụ thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi (Cấp Cục Thuế/Chi cục Thuế)) Một phần Chính sách Thuế Tổng cục Thuế - Bộ tài chính
17 1.008517 Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị phụ thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại) - Đối với đơn vị trước chuyển đổi (Cấp cục Thuế/chi cục Thuế). Một phần Chính sách Thuế Tổng cục Thuế - Bộ tài chính
18 1.008518 Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị phụ thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi (Cấp Cục Thuế/Chi cục Thuế) Một phần Chính sách Thuế Tổng cục Thuế - Bộ tài chính
19 1.010343 Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế Một phần Chính sách Thuế Tổng cục Thuế - Bộ tài chính
20 1.010332 Gia hạn APA Một phần Chính sách Thuế Tổng cục Thuế - Bộ tài chính