Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân

STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Nộp hồ sơ
241 1.010331 Đề nghị áp dụng APA chính thức Một phần Chính sách Thuế Tổng cục Thuế - Bộ tài chính; Tổng cục Thuế - Bộ tài chính
242 1.011011 Đề nghị áp dụng Thủ tục thỏa thuận song phương theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Một phần Chính sách Thuế Tổng cục Thuế - Bộ tài chính
243 1.011051 Đề nghị chuyển số lượng tem còn tồn khi sáp nhập, chia, tách/chuyển cơ quan thuế quản lý tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước Một phần Chính sách Thuế Tổng cục Thuế - Bộ tài chính
244 2.002267 Đề nghị cung cấp dịch vụ T-VAN/ Thay đổi, bổ sung thông tin cung cấp dịch vụ T-VAN hoặc thông tin kết nối/ Ngừng cung cấp dịch vụ T-VAN Một phần Chính sách Thuế Tổng cục Thuế
245 1.010761 Đề nghị kết nối để phối hợp thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN)/Thay đổi, bổ sung thông tin kết nối/Ngừng kết nối Một phần Chính sách Thuế
246 1.011048 Đề nghị mua tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước Một phần Chính sách Thuế Tổng cục Thuế - Bộ tài chính
247 1.008601 Đề nghị tham vấn trước khi nộp Hồ sơ đề nghị áp dụng APA chính thức (trong trường hợp người nộp thuế có đề nghị tham vấn) Một phần Chính sách Thuế Tổng cục Thuế
248 3.000087 Điều chỉnh doanh thu và mức thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (Hộ khoán) Một phần Chính sách Thuế Tổng cục Thuế