Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân
Mã thủ tục
1.008598
Lĩnh vực
Chính sách Thuế
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Người nộp thuế áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế đã được ký kết theo quy định thực hiện kê khai Báo cáo APA thường niên cho từng năm tính thuế trong giai đoạn hiệu lực của APA đã ký kết theo Mẫu số 04/APA-BC tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế cùng các tài liệu thuyết minh để nộp kèm với Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. + Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp pháp, không đầy đủ, không đúng mẫu quy định thì thông báo cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, giải quyết hồ sơ thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan thuế: ++ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi thông báo tiếp nhận việc NNT đã nộp hồ sơ hoặc thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ cho NNT qua Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn lập và gửi hồ sơ (Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN) chậm nhất 15 phút kể từ khi nhận được hồ sơ khai thuế điện tử của người nộp thuế ++ Cơ quan thuế thực hiện kiểm tra, giải quyết hồ sơ khai thuế của NNT theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, gửi thông báo chấp nhận/không chấp nhận hồ sơ đến Cổng thông tin điện tử mà NNT lựa chọn lập và gửi hồ sơ chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo tiếp nhận nộp hồ sơ khai thuế điện tử


Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp0 KhácKhông quy định.
Trực tuyến0 KhácKhông quy định.
Dịch vụ bưu chính0 KhácKhông quy định.
Thành phần hồ sơ

1)+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

2) ++ Báo cáo APA thường niên theo mẫu 04/APA-BC tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

3)++ Báo cáo APA thường niên và các tài liệu thuyết minh kèm theo được nộp kèm tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

4)++ Các tài liệu thuyết minh kèm theo được nêu tại mục ghi chú danh mục tài liệu gửi kèm tại mẫu Báo cáo APA thường niên theo mẫu số 04/APA-BC.

Phí

Thời hạn giải quyết
0 Khác
Đối tượng thực hiện
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài,
Cơ quan thực hiện
Tổng cục Thuế
Kết quả thực hiện
Hồ sơ gửi đến cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện
Trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định và điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế