Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân
Mã thủ tục
1.007709
Lĩnh vực
Chính sách Thuế
Trình tự thực hiện

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế do Cục Thuế quản lý; doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh, do Chi cục Thuế quản lý (doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh sau đây được gọi chung là người nộp thuế). Trường hợp (1) Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đặt in mua của cơ quan thuế và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ: Bước 1: Người nộp thuế lập hồ sơ báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn và bảng kê hoá đơn sử dụng trong kỳ, gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp nếu thuộc các trường hợp: + Hàng quý, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh việc sử dụng hóa đơn theo Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, người nộp thuế mua hóa đơn của cơ quan thuế có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0), không cần gửi bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ. Trường hợp kỳ trước đã sử dụng hết hóa đơn, đã báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kỳ trước với số tồn bằng không (0), trong kỳ không mua hóa đơn, không sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. + Người nộp thuế bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế; + Người nộp thuế chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ với cơ quan thuế nơi chuyển đi. Bước 2: Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định. Trường hợp (2) Gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế đối với trường hợp mua hóa đơn của cơ quan thuế: Bước 1: Gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế đối với trường hợp mua hóa đơn của cơ quan thuế theo Mẫu số 01/TH-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Bước 2: Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.


Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tuyếnKhông phải trả kết quả cho người nộp thuế Khác
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
Không phải trả kết quả cho người nộp thuế Khác
Đối tượng thực hiện
Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Hợp tác xã,
Cơ quan thực hiện
Tổng cục Thuế - Bộ tài chính
Kết quả thực hiện
Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện
Đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 29, Điều 55 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.