Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân
Mã thủ tục
1.010339
Lĩnh vực
Chính sách Thuế
Trình tự thực hiện

Trường hợp (1): Đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn bán hàng: + Bước 1: Lập hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế Đối tượng được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, loại hóa đơn bán hàng cấp theo từng lần phát sinh, gồm: ++ Hộ, cá nhân kinh doanh theo quy định tại khoản 4 Điều 91 Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng; ++ Tổ chức không kinh doanh nhưng có phát sinh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; ++ Doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hoá đơn để giao cho người mua; ++ Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp thuộc các trường hợp sau: +++ Ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hoá đơn để giao cho người mua; +++ Tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh; +++ Bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn. Thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và gửi đến Cục Thuế. + Bước 2: Người nộp thuế truy cập vào hệ thống lập hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để lập hóa đơn điện tử theo quy định. + Bước 3: Cơ quan Thuế tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và và cấp mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác lập. Trường hợp (2): Đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn giá trị gia tăng: Bước 1: Lập hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế Đối tượng được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, loại hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cấp theo từng lần phát sinh, gồm: + Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuộc các trường hợp sau: ++ Ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hoá đơn để giao cho người mua; ++ Tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh; ++ Bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn. + Tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn giá trị gia tăng để giao cho người mua. Thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và gửi đến Cục Thuế. Bước 2: Người nộp thuế truy cập vào hệ thống lập hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để lập hóa đơn điện tử theo quy định. Bước 3: Cơ quan Thuế tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và và cấp mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác lập


Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tuyếnngay trong ngày KhácNgay trong ngày làm việc, kể từ khi người đề nghị cấp hóa đơn lẻ đã nộp thuế và làm đầy đủ các thủ tục theo quy định.
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
Ngay trong ngày
Đối tượng thực hiện
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài,
Cơ quan thực hiện
Tổng cục Thuế - Bộ tài chính
Kết quả thực hiện
Cấp Hóa đơn BH có mã của cơ quan thuế; Hóa đơn giá trị gia tăng có mã của cơ quan thuế
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện
không có