Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân
Mã thủ tục
1.011050
Lĩnh vực
Chính sách Thuế
Trình tự thực hiện

Trường hợp mất, cháy tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu: Tổ chức, cá nhân phát hiện mất, cháy tem, sử dụng tài khoản giao dịch điện tử còn hiệu lực đã được cơ quan thuế cấp, truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để lập báo cáo mất, cháy tem trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế chậm nhất không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày phát hiện việc mất, cháy tem theo Mẫu số 05/TEM, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá. Trường hợp tìm lại được tem đã mất, Tổ chức, cá nhân phải thực hiện huỷ tem chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày tìm lại được tem đã mất. + Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế: Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận, giải quyết hồ sơ (và trả kết quả, nếu có kết quả) trong vòng 01 ngày làm việc thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan thuế.


Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tuyến01 Ngày làm việcTrong 01 ngày làm việc
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
1 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện
Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),
Cơ quan thực hiện
Tổng cục Thuế - Bộ tài chính
Kết quả thực hiện
MS 02/TB/TEM
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện
Không có