Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân

STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Nộp hồ sơ
1 1.008598 Báo cáo APA thường niên Một phần Chính sách Thuế Tổng cục Thuế
2 1.008599 Báo cáo APA đột xuất Một phần Chính sách Thuế Tổng cục Thuế
3 1.007710 Báo cáo biên lai đặt in, tự in trong trường hợp mất, cháy, hỏng Toàn trình Chính sách Thuế Tổng cục Thuế - Bộ tài chính
4 1.008548 Báo cáo dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế Một phần Chính sách Thuế Tổng cục Thuế
5 1.011050 Báo cáo mất, cháy tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước Một phần Chính sách Thuế Tổng cục Thuế - Bộ tài chính
6 1.008310 Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí Toàn trình Chính sách Thuế
7 1.007709 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đặt in đã mua của cơ quan thuế và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ/Gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế đối với trường hợp mua hóa đơn của cơ quan thuế Toàn trình Chính sách Thuế Tổng cục Thuế - Bộ tài chính
8 1.010339 Cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh Một phần Chính sách Thuế Tổng cục Thuế - Bộ tài chính
9 1.008501 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Thông báo mã số thuế, Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân, Thông báo mã số thuế người phụ thuộc (cấp Cục Thuế/Chi cục Thuế) Một phần Chính sách Thuế Tổng cục Thuế
10 1.007043 Chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp, hợp tác xã bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất; Chấm dứt hoạt động đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và hợp tác xã Một phần Chính sách Thuế Tổng cục Thuế - Bộ tài chính