Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân

STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Nộp hồ sơ
11 1.009517 Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ (QĐ:12/QĐ-BTC) Một phần Chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
12 1.009515 Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng theo QĐ12 Một phần Chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
13 1.009807 Cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của chi nhánh, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam Toàn trình Chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
14 1.009806 Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Một phần Chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
15 1.009544 Cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán Toàn trình Chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
16 1.009506 Cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ cho quỹ hình thành sau chia, tách quỹ mở Toàn trình Chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
17 1.009524 Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh Toàn trình Chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
18 1.009803 Chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán tự nguyện Toàn trình Chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
19 1.009536 Chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ của công ty chứng khoán Một phần Chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
20 1.009527 Chấm dứt tự nguyện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh Toàn trình Chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước