Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân
Mã thủ tục
1.009876
Lĩnh vực
Chứng khoán
Trình tự thực hiện

Bước 1: Trong thời hạn 10 (mười) ngày sau khi hoàn thành đợt chào bán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nộp hồ sơ đăng ký thành lập quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản (được tổ chức và hoạt động theo hình thức quỹ đóng) đến UBCKNN. Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định. Bước 3: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời hạn 07 (bẩy) ngày, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Bước 4: Trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Lưu ý: Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải hoàn thiện hồ sơ niêm yết chứng chỉ quỹ đóng, quỹ đầu tư bất động sản trên Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ có hiệu lực.


Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp07 NgàyThông tư 272/2016/TT-BTC(), Kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Trực tuyến07 NgàyThông tư 272/2016/TT-BTC(), Kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Dịch vụ bưu chính07 NgàyThông tư 272/2016/TT-BTC(), Kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Thành phần hồ sơ

1)Biên bản tổng hợp ý kiến của nhà đầu tư về các nội dung lấy ý kiến nhà đầu tư (nếu có).

2)Báo cáo kết quả chào bán ra công chúng - Mẫu số 102 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, kèm theo văn bản xác nhận phong tỏa của ngân hàng giám sát về số tiền thu được trong đợt chào bán, danh sách nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ;

3) Giấy đăng ký lập quỹ đầu tư chứng khoán/thành lập công ty đầu tư chứng khoán - Mẫu số 92 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

Phí

: Thông tư 272/2016/TT-BTC Đồng

Thời hạn giải quyết
07 Ngày
Đối tượng thực hiện
Doanh nghiệp,
Cơ quan thực hiện
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Kết quả thực hiện
Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản, hoặc Công văn từ chối, nêu rõ lý do.
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện
Quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản (quỹ đại chúng) được thành lập khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 1) Có ít nhất 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua chứng chỉ quỹ; 2) Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đã bán đạt ít nhất là 50 tỷ đồng.