Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân
Mã thủ tục
1.009808
Lĩnh vực
Chứng khoán
Trình tự thực hiện

Bước 1: Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đến UBCKNN. Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định. Bước 3: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp nội dung chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Bước 4: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày chính thức hoạt động, văn phòng đại diện gửi UBCKNN thông báo hoạt động theo mẫu 71 ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP.


Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp07 NgàyKể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Trực tuyến07 NgàyKể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Dịch vụ bưu chính07 NgàyKể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Thành phần hồ sơ

1)+ Giấy đề nghị. + Quyết định của cấp có thẩm quyền phù hợp với Điều lệ công ty về việc thành lập VPĐD tại Việt Nam; bổ nhiệm trưởng văn phòng đại diện + Danh sách nhân sự dự kiến, bản thông tin cá nhân kèm theo lý lịch tư pháp của Trưởng văn phòng đại diện tại Việt Nam được cấp không quá 06 tháng tính tới ngày nộp hồ sơ. + Hợp đồng thuê trụ sở, giấy tờ chứng minh quyền sử dụng trụ sở; Thuyết minh cơ sở vật chất. + Điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài + Văn bản chấp thuận của cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài nơi tổ chức kinh doanh chứng khoán có trụ sở chính chấp thuận về việc thành lập VPĐD tại Việt Nam (nếu có). + Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài hoặc các văn bản tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ cấp. + Báo cáo tài chính của năm tài chính gần nhất của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước được kiểm toán. Tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài là công ty mẹ phải bổ sung báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán. + Trường hợp tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam phải bổ sung: danh sách các quỹ đầu tư, danh mục đầu tư tại Việt Nam có xác nhận của Ngân hàng lưu ký; Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch của các quỹ đầu tư tại Việt Nam.

Phí

Thời hạn giải quyết
07 Ngày
Đối tượng thực hiện
Doanh nghiệp,
Cơ quan thực hiện
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Kết quả thực hiện
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của công ty chứng khoán, công ty quản lỹ quỹ nước ngoài tại Việt Nam; hoặc văn bản từ chối và nêu rõ lý do.
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện
+ Phiếu lý lịch tư pháp của Trưởng văn phòng đại diện được cấp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ hơ.