Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân
Mã thủ tục
1.009529
Lĩnh vực
Chứng khoán
Trình tự thực hiện

Bước 1: Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán gửi hồ sơ đề nghị bổ sung nghiệp vụ chi nhánh đến UBCKNN. Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định. Bước 3: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp nội dung đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBCKNN có văn bản gửi công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ về các vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất. Bước 4: Trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ hoàn thiện cơ sở vật chất và có thông báo cho UBCKNN, UBCKNN kiểm tra cơ sở vật chất tại địa điểm chi nhánh trước khi chấp thuận bổ sung nghiệp vụ chi nhánh. Bước 5: Trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra cơ sở vật chất tại địa điểm chi nhánh, UBCKNN chấp thuận các hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ; trường hợp từ chối, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp07 Ngày làm việcBước 3: trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBCKNN có văn bản gửi công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ về các vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất. Bước 4: Trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ hoàn thiện cơ sở vật chất và có thông báo cho UBCKNN, UBCKNN kiểm tra cơ sở vật chất tại địa điểm chi nhánh trước khi chấp thuận bổ sung nghiệp vụ chi nhánh. Bước 5: Trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra cơ sở vật chất tại địa điểm chi nhánh, UBCKNN chấp thuận các hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ; trường hợp từ chối, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Dịch vụ bưu chính07 Ngày làm việcBước 3: trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBCKNN có văn bản gửi công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ về các vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất. Bước 4: Trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ hoàn thiện cơ sở vật chất và có thông báo cho UBCKNN, UBCKNN kiểm tra cơ sở vật chất tại địa điểm chi nhánh trước khi chấp thuận bổ sung nghiệp vụ chi nhánh. Bước 5: Trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra cơ sở vật chất tại địa điểm chi nhánh, UBCKNN chấp thuận các hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ; trường hợp từ chối, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Thành phần hồ sơ

1)Giấy đăng ký bổ sung nghiệp vụ chi nhánh. + Quyết định của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua việc bổ sung nghiệp vụ. + Thuyết minh cơ sở vật chất. + Danh sách nhân sự.

Phí

Thời hạn giải quyết
07 Ngày làm việc
Đối tượng thực hiện
Doanh nghiệp,
Cơ quan thực hiện
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Kết quả thực hiện
Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện; hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện