Chi tiết câu hỏi

Thông tin câu hỏi

Hãng Hàng không nước ngoài chuẩn bị hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế theo quy định. Mười lăm ngày trước khi khai thác thị trường bay hoặc kỳ tính thuế đầu tiên của năm (tuỳ theo thời điểm nào diễn ra trước), văn phòng tại Việt Nam của hãng Hàng không nước ngoài gửi cho Cơ quan thuế hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định. + Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận: ++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế. ++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ v


Thông tin câu trả lời

Hồ sơ sẽ giải quyết sớm tới quý Anh/Chị