TIN TỨC

Thuế nhà nước

Toàn cảnh lễ ký kết

Bộ Tài chính lấy ý kiến nghiên cứu rà soát, đánh giá và sửa đổi 9 Luật thuế 09/03/2022 10:26

Thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 và Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội để thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Bộ Tài chính đang khẩn trương lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan để xây dựng Đề cương báo cáo nghiên cứu, rà soát, đánh giá 09 Luật thuế bao gồm: Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế tài nguyên, Luật Thuế bảo vệ môi trường, Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.